اجاره موستانگ کروک در کیش

🚙اجاره موستانگ کروک در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره ماشین در کیش

🚙اجاره آئودی A5 کروک در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره کامارو کروک در کیش

🚙اجاره کامارو کروک در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره دوج شارژر با کیت SRT در کیش

🚙اجاره دوج شارژر با کیت SRT در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره مالیبو در کیش

🚙اجاره مالیبو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره مزدا 6 در کیش

🚙اجاره مزدا 6 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اوپتیما نیو در کیش

🚙اجاره اوپتیما نیو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره تویوتا کمری در کیش

🚙اجاره تویوتا کمری در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره النترا در کیش

🚙اجاره النترا در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره لندکروز در کیش

🚙اجاره لندکروز در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره نیسان پاترول در کیش

🚙اجاره نیسان پاترول در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اسکالید در کیش

🚙اجاره اسکالید در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره بنز GLC در کیش

🚙اجاره بنز GLC در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره تاهو در کیش

🚙اجاره تاهو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره هامر H3 در کیش

🚙اجاره هامر H3 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره کادیلاک SRX در کیش

🚙اجاره کادیلاک SRX در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره فورد ادج در کیش

🚙اجاره فورد ادج در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره پاجرو در کیش

🚙اجاره پاجرو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره سانتافه در کیش

🚙اجاره سانتافه در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره نیسان ایکستریل در کیش

🚙اجاره نیسان ایکستریل در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره سورنتو نیو در کیش

🚙اجاره سورنتو نیو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره نیسان جوک در کیش

🚙اجاره نیسان جوک در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اسپرتیج نیو در کیش

🚙اجاره اسپرتیج نیو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره سورنتو 2014 در کیش

🚙اجاره سورنتو 2014 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره موهاوی در کیش

🚙اجاره موهاوی در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره سانتافه در کیش

🚙اجاره سانتافه در کیش
👤ظرفیت خودرو : 7 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره توسان 2010 در کیش

🚙اجاره توسان 2010 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره توسان 2014 در کیش

🚙اجاره توسان 2014 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اسپرتیج 2014 در کیش

🚙اجاره اسپرتیج 2014 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اسپرتیج ۲۰۱۰ در کیش

🚙اجاره اسپرتیج ۲۰۱۰ در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره رنو داستر در کیش

🚙اجاره رنو داستر در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره ریو در کیش

🚙اجاره ریو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره سراتو در کیش

🚙اجاره سراتو در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره نیسان سانی در کیش

🚙اجاره نیسان سانی در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره هیوندای النترا در کیش

🚙اجاره هیوندای النترا در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره هیوندای اکسنت در کیش

🚙اجاره هیوندای اکسنت در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره اپتیما 2014 در کیش

🚙اجاره اپتیما 2014 در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره تویوتا یاریس در کیش

🚙اجاره تویوتا یاریس در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره کامارو کروک در کیش

🚙اجاره کامارو کروک در کیش
👤ظرفیت خودرو : 5 نفر
💵قیمت اجاره ۲۴ ساعت: 850.000 تومان
📱رزرو کنید: 09205555555

تماس باما  شرایط اجاره

 

اجاره ماشین در کیش
اجاره ماشین در کیش

اجاره ماشین در کیش

جزیره کیش یکی از پرطرفدارترین مقاصد گردشگری داخلی در ایران بوده که سالانه از مسافران و گردشگران بسیاری پذیرایی میکند.

این جزیره جنوبی که در استان هرمزگان قرار گرفته است از توابع منطقه هرمزگان محسوب میشود و یکی از مناطق آزاد در کشور است که از قوانین مختص به این مناطق پیروی میکند. به طبع همین موضوع نیز امکانات رفاهی و تفریحی در این جزیره وجود دارد که شاید در دیگر نقاط کشور مانند آن را نتوانید پیدا کنید؛ همین موضوع نیز باعث شده تا استقبال گردشگران و مسافرانی که به دنبال سفری متفاوت و مهیج هستند سفر به این جزیره را مرجان را در اولویت های خود قرار بدهند؛ جزیره کیش به سواحل و تفریحات آبی و همچنین مرکز خرید متعدد و مجلل خود معروف بوده و اکثرا مسافران برای تفریح و گشت و گذار و خرید تصمیم به سفر به جزیره کیش را می‌گیرند، اما در این بین یکی از مواردی که هم جنبه رفاهی برای مسافران دارد و هم تفریحی، اجاره ماشین در کیش بوده که خود یکی از دلایلی است که دسته‌ای از مسافران علاقه‌مند به خودرو و به اصطلاح ماشین باز را به جزیره کیش فرا میخواند؛ اجاره ماشین به خودی خود یکی از امکاناتی است که به واسطه آن می‌توانید کیفیت سفر خود را افزایش داده و سفر را برای خود و همراهان خود آسان تر کنید؛ اما نقطه تمایز اجاره ماشین در کیش با دیگر شهرهای ایران را در ادامه این مطلب با یکدیگر متوجه خواهیم شد؛ پس تا انتها این مقاله همراه ما باشید تا کمی بیشتر با اجاره ماشین و شرایط کرایه خودرو در کیش آشنا شوید.

اجاره ماشین کیش
اجاره ماشین کیش

اجاره خودرو در کیش

وجود وسایل نقلیه باعث شده تا به حد قابل توجهی زندگی آسان شود، راحتی در جا به جایی، سفر رفتن، انجام خرید های روزانه و بسیاری از موارد کوچک و بزرگی که خودتان میدانید؛ یکی از روش های سفر و مسافرت نیز اتفاق با وسیله نقلیه شخصی صورت میگیرد که از قضا بسیار نیز در بین افرادی که خودروی شخصی دارند پرطرفدار است؛ اما به هر دلیلی ممکن است شرایطی ایجاد شود که شما نتوانید با خودروی شخصی خود به سفر بروید، اما جای نگرانی وجود ندارد چرا که می‌توانید علاوه بر استفاده از وسایل نقلیه عمومی، به اجاره خودرو در شهر مقصد روی آورید.

جزیره کیش یکی از مقاصدی است که شما می‌توانید از راه های مختلفی همچون زمینی، دریایی و هوایی به آن سفر کنید، معمولا نیز سفر هوایی به کیش بین مسافران پرطرفدارتر است چرا که دیگر زحمات سفر زمینی را ندارد و به راحتی و به سرعت با یک پرواز کوتاه می‌توانید به این جزیره برسید. برای گشت و گذار در شهر نیز می‌توانید از وسایل نقلیه عمومی و تاکسی استفاده کنید اما در پی آن مشکلات و مواردی همراه است که بیشتر مسافران تور کیش تصمیم به اجاره خودرو در کیش میگیرند.

یکی از علت های این موضوع پیدا نشدن به موقع تاکسی و وسیله نقلیه عمومی در کیش است که با رنت ماشین در کیش دیگر همچین معضلی را نخواهید داشت چرا که در هر زمانی که بخواهید خودرو در اختیار شما بوده و به هر جایی که خواستید در هر زمان از روز می‌توانید بروید و از گشت و گذار در شهر لذت ببرید. همچنین باید اضافه کنیم که هنگام اجاره ماشین در کیش دست شما باز بوده و انتخاب های متعدد و فراوانی پیش روی شما است که با توجه به سلیقه، میزان بودجه و نیاز خود می‌توانید اقدام به اجاره بهترین ماشین در کیش برای مدت زمان اقامتتان در کیش کنید.

اجاره ماشین ارزان در کیش

یکی از دغدغه های مسافران کیش، هزینه های نسبتا بالایی است که در سفر وجود دارد و با توجه به اوضاع اقتصادی حال کشور، بیشتر افراد به دنبال داشتن سفری با مناسب ترین و اقتصادی ترین هزینه هستند؛ از همین رو نیز تا جایی ممکن سعی میکنند تا مخارج را در حداقل حالت خود قرار دهند؛ از سمتی گروه دوستانی که با هم سفر میکنند نیز ترجیح میدهند تا هزینه های جانبی را در حداقل میزان قرار دهند تا بتوانند بیشتر بر روی تفریحات و خوشگذرانی های خود هزینه کنند.

رنت ماشین در کیش
رنت ماشین در کیش

از آنجایی که جزیره کیش مقصدی توریستی است، طبیعتا هزینه ها و قیمت های امکانات و کالاها در آن بیشتر از دیگر شهرهای ایران است که این موضوع در میزان کرایه تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی نیز صدق میکند؛ خصوصا که اگر در فصل های توریستی و شلوغ سال به جزیره کیش سفر کرده باشید که به خودی خود استفاده از تاکسی و وسایل نقلیه عمومی میتواند هزینه های سفرتان را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ به همین خاطر یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما اجاره ماشین ارزان در کیش میباشد، به این صورت هم در سفر خود ماشینی برای جا به جایی دارید و هم هزینه های اضافی و گزاف تاکسی و وسایل نقلیه عمومی را از بین برده‌اید و کاهش چشمگیری را نیز در هزینه های سفر خود متوجه خواهید شد؛ اجاره ماشین اقتصادی در کیش یکی از راه های است که برای داشتن سفری راحت و ارزان به کیش می‌توانید در نظر داشته باشید.

اجاره ماشین آمریکایی در کیش

یکی از پرطرفدارترین و شاید حتی معروف ترین دلایل شهرت جزیره کیش علل خصوص در بین ماشین‌بازان و دوست داران خودرو همین اجاره ماشین آمریکایی در کیش است!

همانطور که پیشتر گفتیم و می‌دانید، جزیره کیش از مناطق آزاد کشور بوده که از قوانین حاکم بر این مناطق پیروی میکند، همین موضوع نیز باعث شده تا در این جزیره مرجانی شاهد وجود انواع خودروهای لوکس و خارجی باشیم که یکی از پرطرفدارترین آنها، خودروهای آمریکایی است. شاید برای خیلی از افراد نشستن پشت یک هیولایی آمریکایی رویایی غیرقابل دسترس یا حداقل بسیار گران باشد اما در جزیره کیش این رویا دست یافتنی است و درست است که ارزان نیست اما حداقل آنقدر که فکر کنید، گران نیست!

اجاره خودرو لوکس در کیش یکی از جذاب ترین بخش های سفر به جزیره کیش برای هر کسی است که به خودرو و ماشین علاقه داشته باشد که به وسیله آن می‌توانید به گشت و گذار در جاده های زیبا این جزیره مشغول شوید و لذت سواری با یک خودروی آمریکایی و یا لوکس را تجربه کنید.

اجاره خودرو در کیش
اجاره خودرو در کیش

اجاره ماشین کروک در کیش

با فکر کردن به شهر های ساحلی و چنین مقاصدی، بیشتر خودروهای که در دهن افراد می‌آید خودروهای کروکی است که به واسطه سقف متحرکشان امکان تجربه نسیم لا به لایی موها و نور خورشید بر روی پوست را به سرنشینان خودرو میدهد یا اینکه هنگام رانندگی در شب از آسمان زیبایی پر ستاره کیش لذت ببرید؛ اجاره ماشین کروک در کیش یکی از محبوب ترین موارد در بین جوانان و زوج های است که برای تفریح و یا ماه عسل خود به جزیره کیش سفر میکنند و به دنبال داشتن لحظات خاص، به یادماندنی و مهیج هستند.

از پرطرفدارترین ماشین های کروک در کیش میتوان به مواردی همچون موستانگ، کامارو، بنز و... اشاره کرد.

اجاره ماشین شاسی بلند در کیش

یکی از ماشین های که بیشتر در بین  خانواده‌ها و یا گروه های دوستانه در سفر به کیش طرفدار دارد، اجاره ماشین شاسی بلند در کیش بوده، چرا که این ماشین ها اغلب دارای فضای بزرگ هستند که میتواند نیاز های افراد به فضا را به خوبی تامین کند؛ از جمله ماشین های شاسی بلندی که در جزیره کیش می‌توانید اقدام به اجاره آنها کنید میتوان به ماشین های همچون نیسان ایکس تریل، کیا اسپورتیج، نیسان جوک، هیوندا توسان، هامر اچ، هیوندا سانتافه و... اشاره کرد.

البته خودروهای SUV به واسطه ظاهر بزرگ و مستحکم خود اغلب به نسبت دیگر کلاس ها از محبوبیت بیشتری برخوردارند؛ همچنین یکی از مواردی که به محبوبیت این دسته از ماشین ها افزوده است، امکان آفرود سواری آنها میباشد، پس اگر که به آفرود و گشت و گذار در طبیعت علاقه دارید، قطعا اجاره ماشین آفرود در کیش گزینه مناسب برای شما خواهد بود.

اجاره ماشین ۷ نفره در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره در کیش
اجاره ماشین ۷ نفره در کیش

خودروهای هفت نفره نسبت به دیگر دسته خودرو ها همانطور که از نامشان پیدا است، از ظرفیت سرنشین بیشتری برخوردارند، همین موضوع نیز باعث محبوبیت این دسته از ماشین ها در بین افرادی شده است که خانوادگی یا با گروه دوستان خود به کیش سفر میکنند؛ به طبع فضای بزرگتر و راحتی که در اختیار کاربران قرار میدهند، اجاره ماشین 7 نفره در کیش یکی از محبوب ترین موارد در بین مسافران و خانواده های عازم کیش به شمار میرود. از جمله ماشین های هفت نفره که می‌توانید در کیش اجاره کنید میتوان به مواردی همچون دوج دورانگو، کادیلاک اسکالید، شورلت تاهو، پرادو، نیسان پاترول، پاجرو و ... اشاره کرد.

قیمت اجاره ماشین در کیش

موارد بسیاری در تعیین قیمت اجاره ماشین در کیش نقش دارد که باعث میشود تا نتوان قیمتی دقیق را برای آن اعلام کرد، مواردی همچون نوع خودرو انتخابی، مدل آن، میزان مدت اجاره و... که در تعیین هزینه اجاره ماشین در کیش نقش اساسی را ایفا میکنند؛ همچنین اینکه هر رنت کار و مجموعه اجاره دهنده خودرو نیز تعرفه و قیمت های مختص به خود را دارد؛ اما شما می‌توانید با اطمینان از قیمت های این مجموعه با خیالی راحت اقدام به اجاره ماشین در کیش کنید.

به جهت اطلاع از قیمت اجاره ماشین در کیش علاوه بر بررسی وب سایت مجموعه می‌توانید با شماره تماس درج شده تماس گرفته و قیمت اجاره ماشین مورد نظر خود را در کیش جویا شوید.